Pravila nagradne igre: 911 Mini Cup

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »911 Mini Cup« (v nadaljevanju nagradna igra) je Porsche Inter Auto, d.o.o., podružnica Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, Slovenija, spletni naslov https://www.porsche.si/ (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od dne otvoritve glasovanja za 1. etapo do dne 1. 7. 2021 do zaključka glasovanja pred 8. etapo. Nagradna igra poteka na spletni strani 911.porsche.si.

Namen nagradne igre je osveščanje o modelih Porsche in zbiranje kontaktov za komuniciranje prek e-novic.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • dovolijo uporabo osebnih podatkov za namen komuniciranja in sodelovanja v nagradni igri
 • so starejši od 18 let
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri

Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

3. NAČIN SODELOVANJA

Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora v sklopu spletne strani 911.porsche.si slediti navodilom na zaslonu in zaključiti glasovanje za enega od tekmovalcev. V obrazcu za glasovanje mora pustiti svoje osebne podatke (ime, priimek, e-naslov) ter se strinjati s pravili in pogoji nagradne igre. V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje večkrat, vendar je lahko le enkrat izžreban za prejem nagrade.

Po zaključku vsake etape bo organizator med vsemi, ki so glasovali, izvedel žrebanje in v roku 5 dni po vsaki etapi obvestil nagrajence. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE

Glavna nagrada: 8 x udeležba na dogodku Porsche Experience Day

Po vsaki etapi dirke Porsche 911 Mini Cup bomo med vsemi, ki bodo glasovali za enega od tekmovalcev, izžrebali po enega udeleženca dogodka Porsche Experience Day.

Ostale nagrade:

Po vsaki etapi bomo med vsemi, ki bodo glasovali za enega od tekmovalcev, izžrebali devet prejemnikov Porsche 911 Mini Cup paketa, ki vsebuje Porsche kapo, Porsche ovratni trak, Porsche zapestnico in Porsche termo skodelico.

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni prek e-poštnega naslova, ki ga bodo navedli ob prijavi. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od obvestila posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov). O prevzemu nagrade bo organizator obvestil nagrajence glede na aktualno epidemiološko stanje v državi in morebitne vladne ukrepe za omejitev širjenja virusa. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • ob pojavu višje sile, ki preprečuje izvedbo aktivnosti za prevzem nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek v lastnih medijih in plačanih objavah. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen v primeru, da izžrebanec, prejemnik glavne nagrade - udeležbe na dogodku Porsche Experience, nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Veljavno vozniško dovoljenje je pogoj za pridobitev akreditacije na dogodku in preizkus vozil Porsche. Oseba, na katero se prenaša pravica prevzema nagrade, mora kumulativno izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri iz točke 2. tega dokumenta.

5. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad

6. PLAČILO DOHODNINE

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel ob prijavi, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: porsche@p-m.si

8. KONČNE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani porsche.si. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: porsche@p-m.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 7. 5. 2021